ارتباطی آنان رابطه وجود دارد. بین ویژگی های دموگرافی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد. بین مهارت ارتباطی معلمان با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. وهمچنین از میان مولفه های مهارت ارتباطی ، بین مهارت کلامی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. و بین مؤلفه های دیگر مهارت ارتباطی با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری وجود ندارد.
صادقی فر (1392) تحقیقی تحت عنوان شناسایی وضعیت مهارت¬های اطلاعاتی ـ ارتباطی در معلمان ابتدایی شهر تهران و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 314 نفر از معلمان (160 مرد و 154 زن) ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسش نامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت پاسخ دادند. آلفای کرونباخ پرسشنامه 862/0 بدست آمد. و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادکه بین وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از مهارت-های اطلاعاتی ـ ارتباطی (برقراری ارتباط، تبادل اطلاعات، تفکر خلاق و انتقادی، و مهارت-های پژوهشی) در معلمان تفاوت وجود دارد و آنان وضعیت موجود خود را پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی نمودند (p<0.001). از سوی دیگر زنان در مقایسه با مردان وضعیت موجود خود را از برخورداری مهارت-های اطلاعاتی ـ ارتباطی بهتر توصیف کردند (p<0.001). همچنین معلمان اذعان داشتند که استفاده از مهارت¬های اطلاعاتی ـ ارتباطی در بهبود و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان مؤثر بوده است. آنچه از نتایج تحقیق مشهود است، معلمان ابتدایی از نظر مهارت¬های اطلاعاتی ـ ارتباطی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، با توجه به اهمیت این مسئله، باید نسبت به این امر اقدامات لازم صورت گیرد. مک کیاچی،پرینتریچ و لین (1985) در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که راهکارهای یادگیری همیشه منجر به عملکرد تحصیلی بهتر نمی گردد. آنها اذعان کردند که احساس کارآیی شخصی در افزایش انگیزش پیشرفت، نقش مهمی ایفا می کند (به نقل از توحیدی ،1381).
وان بی باک (1998) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی با نمرات عزت نفس، میزان اضطراب، پیشرفت تحصیلی و نوع اسنادها در دانش آموزان دختر و پسر، به این نتیجه رسید که دانش آموزانی که از انگیزش پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند در مقایسه با آنهایی که از انگیزش متوسطی برخوردارند، دارای نمرات اضطراب کمتری بوده و عزت نفس بالاتری دارند و موفقیت های خود را بیشتر به کوشش و تلاش و شکست های خود را به مشکل بودن تکالیف نسبت می دهند (به نقل توحیدی،1381).
کاسیدی (2000) در پژوهشی تحت عنوان «پیشینه اجتماعی، انگیزش پیشرفت، خوش بینی و سلامت» به این نتیجه رسید که زمینه خانوادگی مانند وضعیت اجتماعی اقتصادی، اندازه خانواده و استخدام والدین پیش بینی کننده سلامت روانی، انگیزش پیشرفت و خوش بینی می باشد. انگیزش پیشرفت از نقشی میانجی گر بین زمینه خانوادگی و سلامت روانی برخوردار است.
در پژوهشی که توسط گراب (1979) انجام شد، روابط بین انگیزه پیشرفت تحصیلی، تلاش و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تلاش مناسب به طور فزاینده ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط دارد (به نقل از توحیدی،1381).
در مطالعه لی(2005) نیز اثر مستقیم اهداف عملکرد -گرایش بر راهبردهای یادگیری03/0- و بر پیشرفت تحصیلی ریاضی 17/0 و اثر اهداف عملکرد -اجتناب بر راهبردهای یادگیری08/0- و بر پیشرفت تحصیلی ریاضی 05/0 بدست آمد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق
روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود.یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع را تعیین و گزارش می کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد سازمان ها رویدادها یا رویه ها می گردد.(خاکی 1382 ص 125)
تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند وبه شرایط یا روابط موجود عقاید متداول فرایندهای جاری آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد.( خاکی به نقل از جان بست: 1371 : 125)
در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) و جود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟هدف از مطالعات همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در در انجام پیشبینی ها باشد.مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با مساله مرتبط هستند ارزیابی می کند.(همان:218)
3-2-جامعه آماری ,نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس به تعداد4471 نفر(1460نفر پسر و 3011نفر دختر) و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای(بر حسب جنسیت) می باشدو همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد351نفر(115نفر پسر و 236نفر دختر) تعیین شد.
3-3-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام(2004) می باشد و سپس بوسیله نرم افزار اس پی اس اس داده ها تجزیه و تحلیل می شوند.
پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام:
Communication Skills Test-Revised
توضیحات ابزاری :
این آزمون توسط کوئین دام (Queendom) برای سنجش مهارت های ارتباطی در بزرگسالات ابداع شده است دارای 34 عبارت (گویه) است که مهارتهای ارتباطی را توصیف می کنند . برای تکمیل آن ، پاسخگو باید هر گویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با محتوی آن بر روی یک طیف لیکرت پنج درجه ای از 1 (برای هرگز) تا 5 (برای همیشه) مشخص کند.
روش اجرا و شیوه نمره گزاری :
مهارت های ارتباطی فرعی که در این مقیاس مورد بررسی قرار می گیرند شامل پنج مهارت گوش دادن، توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، کنترل عاطفی و ارتباط توأم با قاطعیت هستند.
توانایی دریافت و ارسال پیام:(9 سوال)
(4-5-6-12-21-22-23-24-29)
کنترل عاطفی:(9 سوال)
(7-8-9-11-13-16-28-30-32)
مهارت گوش دادن:(6 سوال)
(3-25-26-27-31-34-)
بینش نسبت به فرآیند ارتباط:(5 سوال)
(1-2-17-18-20)
ارتباط توأم با قاطعیت:(5 سوال)
(10-14-15-19-33)
برای هر پاسخگو در هر یک از مهارت های پیش گفته – که در قالب خرده آزمون هایی شامل تعداد متفاوتی از گویه ها مطرح شده اند نمره جداگانه ای محاسبه می شود. علاوه بر این ، حاصل جمع نمرات هر در مجموعِ 34 عبارت نیز یک نمره کلی برای او بدست می دهد که مُبین مهارت های ارتباطی آزمودنی است. بدین سان، دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین 34 تا 170 خواهد بود. البته باید خاطر نشان شود که برخی از عبارات به دلیل ماهیت و محتوای آن ها، در محاسبه نمره به صورت وارونه نمره گزاری می شوند. بدین معنا که اگر انتخاب گزینه یا پاسخ «همیشه» برای سایر گویه ها حداکثر نمره، یعنی 5، را برای فرد به دنبال داشته باشد، در گویه های وارونه انتخاب همین پاسخ، منتهی به کسب حداقل نمره، یعنی 1 ، می گردد و در پرسشنامه با علامت ستاره مشخص شده اند.
گویه هایی که به صورت معکوس نمره گزاری می گردند *
2. دیگران متوجه صحبت های من نمی شوند.
4. وقتی دیگران در جریان موضوع صحبت من نیستند ، بیان عقایدم برایم دشوار می شود.
6. متوجه منظور صحبت دیگران نمی شوم.
3-4-روایی
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند . به سخن دیگر ، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . ( سیف ، 1376 ، ص 397 )
در این تحقیق جهت روا سازی پرسشنامه نهایی ، پرسشنامه مورد نظر به تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین آموزش و پرورش ارائه می شود تا گویه هایی که درک آنها یکسان نبوده و دارای ابهام می باشد مشخص کنند و همچنین در خصوص جامع و کامل بودن محتوای پرسشنامه و ارتباط دقیق آن با هدف آزمون اظهار نظر کنند ، سپس از نقطه نظرات آنها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل می آید.
3-5-پایایی
در تحقیق حسین چاری و فداکار(1384) تحت عنوان بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارتهای ارتباطی بر اساس مقایسه دانش آموزان و دانشجویان,برای سنجش اعتبار آزمون مهارت های ارتباطی ، ابتدا با استفاده از روش آلفای کرونباخ، اعتبار کل آزمون محاسبه شد که مقدار عددی آن برابر با 69/0 و حاکی از همسانی درونی قابل قبول این آزمون بود . این مقدار برای آزمودنی های دانشجو 71/0 و برای دانش آموزان دبیرستانی برابر با 66/0 بود . همچنین ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از روش تنصیف برابر با 71/0 به دست آمد.در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه مورد نظر87/0 به دست آمد.
3-6-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(T تک نمونه ای ،رگرسیون ساده و چند متغیری) می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه
تحقیق حاضر,تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است است, جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره دوم متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس به تعداد292نفر(97نفر مرد و195نفر زن)و دانش آموزان به تعداد4471 نفر(1460نفر پسر و 3011نفر دختر) و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای(بر حسب جنسیت) می باشدو همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان دانش آموزان به تعداد351نفر(115نفر پسر و 236نفر دختر) و معلمان 169نفر(56نفر مرد و113نفر زن) تعیین شد.و روشهای آماری مورد استفاده ,آمارتوصیفی میانگین,انحراف معیار,درصد و فراوانی و روش های آمار استنباطی رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیری و آزمونt مستقل می باشد.
4-2-توصیف داده های پژوهشی
4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول4-1-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
پسر
115
8/32
دختر
236
2/67
جمع
351
100
نمودار4-1-:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول و نمودار فوق نشان می دهد که پسر115نفر(8/32درصد) و دختر236نفر(2/67درصد) می باشند.
4-3-پاسخگویی به سوالات پژوهشی
4-3-1-پاسخگویی به سوال پژوهشی1: ((میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط معلمان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس چگونه است؟
به منظور پاسخگویی به این سؤال پژوهشی از آزمونtتک نمونه ای استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.
جدول4-3-:نتایج آزمونt تک نمونه ای در خصوص پاسخگویی به سؤال پژوهشی1
متغیر
میانگین
انحراف معیار
خطای استاندارد میانگین
مقدارt
درجه آزادی
سطح معنی داری
مهارت های ارتباطی
490/3
315/1
070/0
979/6
350
000/0

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *