این موقعیت اجتماعی در یک سازمان اداری به صورت پست سازمانی جلوه گر می شود.0 همان منبع )
انگیزه رهبری: احساس نیاز فرد به این که در میان همکاران و هم ردیفانش رهبر باشد.
رقابت: تلاش آدمی را برای کسب مزایای سازمانی بیشتر که دیگران نیز خواهان آن هستند، رقابت گویند.
پول: پول را عامل انگیزش مهمی می دانند زیرا به آن وسیله میزان قدردانی سرپرست از نحوه فعالیت فرد، مقام، موقعیت وقدرت او سنجیده می شود.( همان منبع )
بهبود روابط انسانی در مدیریت آموزشی10
از بهبود روابط انسانی در مدیریت آموزشی دو هدف عمده و اساسی مورد نظر است:
1ـ حفظ حرمت و شان مقام انسانی در محیط کار ( عباسی زاده ، 1374، ص 25) .
2ـ افزایش بهره وری سازمان از طریق استفاده ی اصولی و بهتر از منابع انسانی
پنج اصل مهم و اساسی در زمینه ی تاثیر متقابل روابط انسانی و مسئولیت مدیران آموزشی و اداره ی بهتر نظام آموزشی به ویژه در مدارس کشور به شرح زیر ارائه می شود . ( همان منبع ، ص 26) .
الف: نقش و طبیعت کار وظایف مدیران آموزشی، تحصیل دانش و کسب مهارت های مربوط به ایجاد روابط گروهی و میان فردی را ضروری می سازد .
مدیر آموزشی باید توجه اساسی و عمده ی خویش را به شناخت رفتار و عملکرد انسان ها معطوف کند. انسان هایی که با آنها به نوعی ارتباط کاری مداوم و یا برخورد عاطفی گذرا دارد . مدیران آموزشی با شناخت آگاهی از علوم رفتاری می توانند و باید در برخورد با دانش آموزان و همکاران مدرسه رفتار سازنده و مدبرانه داشته باشند.( مدنی ، 1370، ص 86) .
ب : اثر بخشی و موفقیت مدیران آموزشی ،دقیقا به دانش و مهارت های آنان در ایجاد روابط گروهی نزدیک و میان فردی بستگی دارد . عملکرد فردی و حرفه ای مدیران آموزشی در چالش برای رفع مشکلات و و تحقق هدف ها مستقیما به میزان درک و درجه آگاهی آنان از اجتماع محلی ، منطقه و محدوده ای که مدرسه در آن واقع شده است .( همان منبع ، ص 87) .
فرهنگ و بینش مردم و نیروهایی که آنان را تحت تاثیر و تغییر قرار می دهد بستگی دارد . مدیران آموزشی باید در حد لازم و قابل قبول با بحث های مربوط به انگیزش و انگیزه هایی که معلمان و دانش آموزان را به کار و کوشش جدی وا نمی دارد. ادراک ارتباطات و نحوه ی صحیح ارسال پیام، ساختار قدرت و اختیار در سازمان های اجرایی و ستادی مناطق آموزش و پرورش مدارس ، عوامل موثر در روحیه ی کارکنان ، پویایی های گروهی و شناخت رهبری گروه های غیر رسمی آشنا شود . ( بنی هاشمی ، 1377، ص 24) .
از مباحث دیگر روابط انسانی می توان از تصمیم گیری و مهمتر از همه رهبری در سازمان های دموکراتیک نام برد که مدرسه باید نمونه ی بارز و زنده ی آن باشد . گریفیث عقیده دارد که این موضوعات هسـته ی اصلی دانش را تشکــیل می دهد که برای درک روابط انسانی در تمام ســازمان های اجتماعی لازم و ضروری است . ( همان منبع ف ص 25) .
مدیران مدارس باید بدانند که موفقیت در امر تربیت که عملی پیچیده ، حساس ، زمان گیر و طولانی است مستلزم مدارا و موفقیت در کار کردن با مردم و انجام دادن کارهای مدرسه بصورت گروهی و جلب مشارکت همگان است .
پ ـ مدیران آموزشی که دارای دانش و مهارت های لازم برای ایجاد روابط گروهی و میان فردی هستند به طریقی عمل و رفتار می کنند که آنان را از مدیران فاقد چنین مهارت ها و دانش رفتار سازمانی کامل تر و کاملا ” متمایز و مشخص می سازد . ( پارسا ،1372، ص 96) .
ت : مطالعه و تحصیل دانش روابط انسانی و کسب مهارت های مربوط به ایجاد روابط گروهی و میان فردی ، به تغییر نگرش دید گاه ها و سرانجام تا اندازه ای تغییر رفتار سازنده ی آموزشی و دانش جویان مدیریت آموزشی کمک می کند . ( همان منبع ، ص 97) .
البته همه ی افراد از مطالعه و تحقیق و آمــوزش های دانش و روابط انسانی و رشد مهارت های حرفه ای و انسانی به یک اندازه بهره مند نمی شوند این تفاوت ها به سابقه ی تربیتی اولیه در حال به زمینه ی خانوادگی ، ساخت ویژه ی تربیت افراد به ویژه نحوه ی آموزش مدیران بستگی دارد . در حال پژوهش نشان می دهد که چنین آموزش هایی معمولا ” به تغییر نگرش ها و رفتارهای مطلوب مورد نظر نظام آموزشی منتهی می شود . البته مراعات اصول روابط انسانی در فرایند کار و زندگی و تجربه کاروزی و زندگی حرفه ای فعال نیز به تکوین رفتــار های بهنجــــار منتهی می شود و بلافاصله بعد از آمــوزش ها و یک شبه اتفاق نمی افتد . ( منوچهری ، 1389، ص 85) .
پژوهشگرانی که برنـــامه ها و موارد درسی دانشگاه بــزرگ تربیت مدیر آمریکا و عملکرد بعدی فارغ التحصیلان آنها را مورد بررسی قرار داده اند دریافته اند که آموزش روابط انسانی و درسهایی که آموزش روابط انسانی و درسهایی که به نوعی به رفتار سازمانی و روانشناسی کار و رشته های وابسته مربوط می شود به تغییر نگرش ها و رفتار های مطلوب مورد نظر پژوهشگران منتهی شده است.( همان منبع ، ص 89) .
این مدیران در مقایسه با مدیران آموزش ندیده دیدگاههای باز و آزاد نشانه ای دارند و در مجموع عملکرد بهتر و سازنده ای داشته اند. درصد ز یادی از این مدیران کار فعال و سازنده با مرئوسان را کار لذت بخش و مثرثمر گزارش داده اند. مرئوسان هم کار با چنین مدیرانی را لذت بخش و اثربخش دانسته اند. مدیران فراوانی گزارش داده اند که در اثر شرکت در دوره ای آموزش مدیریت روابط، انسانی به مفاهیم، نگرش ها و دیدگاههایی دست یافته اند که در کار و زندگی شخصی و حرفه ای آنان نتایج مثبتی داشته اند و در کل، درک و فهم جدیدی درباره انسانها و نحوه کار و سر کردن با آنها پیدا کرده اند.( بصری ،1369، ص 18) .
ث: کسب دانش و درک و فهم روابط انسانی در گروههای کوچک و بزرگ کاری، ایجاد ارتباط مؤثر، رشد مهارتهای حرفه ای و انسانی و استفاده علمی از آنها مستلزم داشتن توانایی و ویژگیهای خاص شخصیتی است که همه افراد آنها را ندارند. (لازمه استفاده عملی از مهارتهای ایجاد روابط انسانی مطلوب، محیطی است که برقراری روابط انسانی سالم و سازنده در آن ممکن و عملی باشد.( همان منبع ف ص 19) .
مدیر آموزشی واجد شرایط لازم رهبری می تواند تا اندازه ای در ایجاد چنین محیطی موثر باشد. عوامل و نیروهای موثر دیگر از جمله سطح فرهنگ اجتماعی محل مدرسه، خواست و اراده مدیران مافوق در مناطق آموزش و پرورش و افراد ذی نفوذ و معتمدان محلی، نحوه و میزان آشنایی و همکاری مرئوسان و دانش آموزان و اولیای آنان در مورد مسائل گوناگون از شرایط اساسی و ضرورت برای تحقق اندیشه های روابط انسانی است.( جهانیان ، 1377 ، ص 112) .
کیت دیویس اعلام می کند که تحقق اندیشه های روابط استانی مستلزم دانش تخصصی در روابط انسانی و مهارت عملی در ایجاد روابط گروهی و میان فردی از یک طرف و توانایی و اراده معطوف به قدرت و عمل در به کار بستن آنها در شرایط و موقعیت عادی و دشوار طرف دیگر است. مدیر آموزشی و آموزش دیدن باید بداند که برای انجام دادن کارها، شرط اول جلب همکاری و مشارکت و همه دست اندرکاران تربیت و مدرسه است.( همان منبع ،ص114) .
با ملاحظات فوق پیشنهادهای زیر به منظور بهسازی برقراری روابط انسانی سالم و سازنده در مدارس ارائه می گردد:
عواملی که به دانش آموزان مربوط می شود:
مدیر باید در مورد عواملی که به دانش آموزان مربوط می شود حساس و از پی آمدهای آن آگاه باشد. بیشـــتر عواملی که باعث متوقف شدن پیشرفــت تحصیلی و ناسازگاری دانش آمــوزان در مدارس می شود عبارت است از( مشبکی ، 1371، ص 75) .
1ـ شیوه رفتار و تلقی والدین دانش آموز از مدرسه و نداشتن همکاری صمیمانه با مدرسه
2ـ مشکلات خانوادگی از جمله طلاق، اعتیاد و رعایت نکردن موازین اسلامی و اخلاقی در خانه
3ـ بیماریهای شدید جسمی و روانی که بدون معالجه اساسی و قطعی رها می شود.( همان منبع ، ص 77) .
4ـ مشکلات اقتصادی خانواده و تأمین نشدن نیازهای به حق اولیه دانش آموزان
5ـ گوشه گیری و انزوای بعضی از دانش آموزان از فعالیتهای آموزشی و پرورش مدارس .( علوی ،1372، ص 125) .
عواملی که به همه دست اندرکاران و همکاران مدرسه مربوط می شود:
1ـ مدیر از نظر انسانی و حرفه ای موظف است به تفاوتهای فردی توجه کند و در واگذاری نقش به افراد، تجارت گذشته، کم و کیف تحصیلات، تواناییها، وضعیت مزاجی سن و سال و سلامت دانش آموزان و همکاران مدرسه را در نظر بگیرد.( نامی ، 1373، ص 19)
2ـ مدیریت روابط انسانی برخلاف تصور عامه، مکتب رضایت و شادکامی همه نیست مکتبی که در آن همه کارکنان و مدیران از هم رضایت خاطر دارند و روی هم رفته ساده لوحانه شاد جلوه می کنند.
3ـ مدیران آموزشی برای انجام دادن وظایف اداری و تربیتی خود نه می توانند و نه باید همه را راضی نگه دارند.( همان منبع ، ص 20) .
4ـ هیچ سازمان آزادی کامل برای افراد تأمین نمی کند تا مطابق میل و اراده خود رفتار کنند. اگر سازمانی چنین عمل موجودیت خود را به خطر می اندازد. هنر مدیریت و رهبری در آن است که شرایطی فراهم آید تا افراد با سعی در رسیدن به هدفهای سازمانی در سطح معقول (ساکی ،1373، ص 14) .
شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه وابسته است و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه حکومت مقبول است احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالا پیش بینی هایی برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( حق نیا ،1387، ص 86)
1- نظریه ساخت گرایی مبتنی بر مدیریت مشارکتی11 :
در این نظریه مدیران با بهره گیری از تجارب قبلی ، شناخت خود را از جهان پیرامونش قادر می سازد تا مشارکت بین افراد را توسعه و بهبود سازد .( امیر کبیری ،1374، ص 128)
هدف عمده مدیریت مبتنی بر ساخت گرایی در مدیریت های آموزشی ، حمایت از افراد و کارکنان و معلمان می باشد تا آنها را متفکر انی خلاق و حل کننده ی مسائل محیط آموزشی تبدیل کند . مدیر فکور که قدرت شناخت و استفاده از آموخته های خود را دارا باشد .( همان منبع ف ص 130)
پشتوانه این نظریه ، تجارب مختلف و تعاملات اجتماعی است . و این روش در سراسر فرایند مدیریتی بر مهارت حل مسئله ، تفکر انتقادی ، تجزیه و تحلیل ، آفرینش ، بصورت مشارکتی دارد . کنترل و نظارت به اعضای سازمان آموزشی سپرده می شود در واقع شکلی از اکتشاف هدایت شده وجود دارد تا اعضا با راهنمایی رهبر یا مدیر ، فرصت کشف فعال ، کاوشگری ، بحث و گفتگو ، ارزیابی نقطه نظرات و استدلال و تبادل عقیده را پیدا کنند .( بنی هاشمی ، 1377، ص 72)
در روش ساختن گرایی ، تفکر خلاقانه و مشارکتی و جمعی مورد تشویق و حمایت قرار می گیرند . محیط ساختن گرا غالبا جوی کارگاه آموزشی دارد و افراد از اعضا می آموزد و به گروه یاد می دهد و تعاون و همکاری را بعنوان یک اصل مسلم در یاد گیری می پذیرد .در پایان اعضا انتظارات بوجود آمده را مورد برسی و سنجش قرار می دهند .( همان منبع ، ص 73) .
2- نظریه کلاسیک درمورد سبک مدیریت مشارکتی :
زمینه های اولیه مشارکت را در مطالعات کلاسیک ودر صنعت بوسیله روتیرزبرگر ، باولاس و کوچ ،
می توان جستجو کرد .مدیریت کلاسیک در سه مسیر توسعه پیدا کرد ( جاسبی ،1368، ص 114) .
الف) مدیریت علمی12
ب) مدیریت اداری13
ج) مدیریت بوروکراسی 14( همان منبع ، ص 115)
الف) مدیریت علمی ؛ این روش به منظور بهبود کارایی در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . مانند کارسنجی ، حرکت سنجی ، زمان سنجی و………….. هدف فردریک تیلور یافتن راه

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *