می‌کند که به مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای مجهز باشند. مهارت‌های انسانی تقریباً لازمه انجام دادن همه وظایف در همه سطوح مدیریت است زیرا که مدیران صرفنظر از نوع وظایف یا سطح مسئولیت و مقام با افراد انسان سر و کار داشته برای جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار آنها باید از مهارت‌های انسانی برخوردار باشند. از این رو، امروزه، در مدیریت سازمان‌ها، تأکید بر مهارت‌های انسانی اولویت ویژه‌ای پیدا کرده است. ( همان منبع ، ص 23)
ابعاد برنامه تربیت مدیر آموزشی
به نظر می‌رسد که هر برنامه‌ای که برای تربیت مدیر آموزشی تهیه و اجرا می‌شود، در چهارچوب کلی خود، حتی‌الامکان باید ناظر به ایجاد همه یا بخشی از مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز باشد.
در نظام آموزشی هر جامعه‌ای، مدیران و رهبران آموزشی باید : ( میرکمالی ،1373، ص 145).
1- با فرهنگ جامعه خود آشنایی کافی داشته باشند.
2- نظام آموزش و پرورش جامعه خود را به خوبی بشناسد و از پیشینه تاریخی و تحولات آن آگاه باشند.
3- از فلسفه ارزش‌ها، هدف‌ها و مقاصد کلی آموزش و پرورش مطلع باشند. ( همان منبع ، ص 146)
4- اصول و فنون آموزش و پرورش را به خوبی بدانند.
5- نسبت به کار خود نگرش علمی داشته باشند. (هستی ،1378، ص 12)
6- با اندیشه‌ها و نظریه‌های مدیریت رهبری آشنا باشند و از رهنمود‌های آن‌ها در عمل و رفتار تبعیت کنند.
7- تشکیلات و اجزا و عناصر سازمان خود را به خوبی بشناسد و بر اداره و کنترل و رهبری آن توانا باشند.
8- به وظایف و مسئولیت‌های چندبعدی آموزشی، پرورشی، فرهنگی، اجتماعی و اداری خود واقف باشند. ( همان منبع ، ص 13)
9- مشکلات و مسائل مدارس و نظام آموزشی را در ارتباط با شرایط و ویژگی‌های جامعه تجزیه و تحلیل کنند.
10- در زمینه مدیریت، به اقتضای نقش و وظایف خود، دارای مهارت‌های سه‌گانه فنی، انسانی و ادراکی باشند. (اینترنت 2)
11- در زمینه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانش و معلومات کافی داشته باشند و در موارد لازم کارکنان آموزشی خود را راهنمایی کنند.
12- برنامه آموزشی، روش‌ها و وسائل اجرایی آن را به خوبی بشناسند و در اجرای آن مهارت داشته باشند.
13- روابط متقابل خانواده، مدرسه و جامعه را درک کنند.
14- مسائل و مشکلات روانی و رفتاری دانش‌آموزان را در پرتو معلومات علوم رفتاری تشخیص دهند و در حل آنها بکوشند. ( همان منبع )
15- به فنون اداری و مالی و تدارکاتی آموزش و پرورش آشنا باشند.
16- قوانین و مقررات نظام آموزشی را به خوبی بدانند و برای حل مشکلات جاری از آنها مدد بگیرند.
17- در زمینه معلمی، آموزش و تجربه کافی داشته باشند. علاوه بر صلاحیت‌ها و مهارت‌های فوق، مدیران آموزشی، به اقتضای موقعیت باید ملاحظات فرهنگی، اخلاقی، دینی و ایدئولوژیکی جامعه خود را نیز عملاً رعایت کنند. ( همان منبع )
ایجاد مشخصات فوق در افرادی که نقش‌های رهبری و مدیریت در نظام آموزشی را برعهده می‌گیرند، عمدتاً از طریق پیش‌اندیشی و آینده‌نگری و طرح و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارورزی امکان‌پذیر است. دیگر زمان آن نیست که گفته شود مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم فقط از طریق تجربه و عمل قابل حصول است، همانگونه که تربیت معلم در همه نظام‌ها اثرات مثبت و قابل ملاحظه خود را نشان داده است اثربخشی در مدیریت و رهبری آموزشی نیز از طریق جذب تربیت و به کارگماری افرادیکه مستعد و شایسته ایفای چنین نقشی باشند، تحقق خواهد یافت.(میرزایی ،1373، ص 27) .
اصول مدیریتی فایول :
به طور کلی نظریه دمدیریت کلاسیک مدیریت سازمان را همانند ماشین می داند در مدل ایده آل خود از سازمان ، توصیف ماشین گونه ای را مطرح می کند براین اساس در نظریه اداری فایول است . فایول برای کمک و همیاری به مدیران به منظور انجام کارکرد های پیشنهادی خود اصول مدیریتی را مطرح می کند . امروزه این اصول مدیریتی هنوز هم مورد توجه بیشتر مدیران است . این اصول عباتند از : ( حاتمی ، 1384، ص 106)
1 – تقسیم کار ،2 – اختیار 3 – مسئولیت 4 – انضباط 5 – نظم 6 – وحدت و فرماندهی 7 – وحدت جهت یا هدف 8 – تمرکز یا هدف 8 – تمرکز و عدم تمرکز 9 – اصل پرداخت عادلانه به کار 10 – سلسله مراتب یا ارشدیت ،11 – عدالت و انصاف 12 – قضاوت در عین حقوق 13 – برتری بخشیدن منافع سازمانی به منافع فردی 14 – ثبات شغل و خدمت یا امنیت شغلی کارکنان .اصول کلی مدیریت فایول طیف وسیعی از موضوعاترا پوشش می دهد ، اما اثر بخشی سازمان ، هدایت نیروی انسانی و فعالیت های درست مدیریتی به نظر موضوعتی می رسند که فایول بر آنها تأکید بسیار دارد با نظریات فایول مطالعات مدیریت و فعالیت جامعه وسیعی در سازمان ها صورت گرفت ( همان منبع ، ص 107) .
نگرش تجربی یا موردی :
در این مکتب مدیریت از طیق نمونه های موردی کامیابی و ناکامی ها ، تجارب مدیران مورد برسی قرار می گیرد . این نگرش می تواند مدیران را در بهسازی سازمانهای اصلی برای پشتیبانی از نظریه ها یا اصول مدیریت یاری بخشد . با این وجود این شیوه ی یادگیری درباره مدیریت گذشته متفاوت است . تجزیه و تحلیل های گذشته مدیران ممکن است که در حد مسائل جاری مدیریت مفید واقع نشود ( رضاییان ، 1370، ص 97) .
نگرش رفتار متقابل بین افراد :
بر طبق این مکتب فکری مدیریت امری است که از طریق به پایان رسانیدن نتیجه ها به وسیله دیگران صورت می گیرد بنابراین مطالعه مدیریت می بایست بر رفتار متقابل بین افراد و مطالعه روان شناسی تمرکز یابد . این مکتب بر بررسی رهبری معطوف می باشد ، اگر چه این مطالعه رفتار انسانی در سازمان حائز اهمیت است ، لیکن اگر اکاهی مدیر مدرسه تماماً بر ادراکات فردی استوار باشد ، ناقص نخواهد بود . ( همان منبع ، ص98) .
نگرش رفتار گروهی :
با به کار گیری یافته های پژوهشی در جامعه شناسی ، انسان اجتماعی این نگرش مدیریت را بر حسب رفتار گروهی تشریح می نماید . مطابق این دیدگاه مدیریت اثربخشی به دیک دقیق از الگوی رفتاری عضوها ی گروه از سازمان نیاز دارد . با وجود این پایبندی شدید به این نگرش ممکن است باعث آن گردد که مدیران تاکید بیشتری بر رفتار سازمانی قائل شده و به طور مساوی به مفاهیم اصلی مدیریت واقعی گمارند . ( سلطانی ، 1377 ، ص 125) .
نگرش همکاری نظام های اجتماعی :
فرایند ی از نگزش های رفتاری متقابل بین افراد گروه است . مکتب نظام های اجتماعی مدیریت اغلب به نگرش نطریه نگرش سازمانی اشاره دارد در حالی که تمام مدیران در یک نظام تعاون احتماعی کار می کنند ، این نگرش پیچیدگی های مدیریت نوین را توضیح نمی دهد . نظام های اجتماعی مدیریت مفاهیم کلی تر دارند که تعدادی اصول ، فنون و واملی را که برای میریت اثرخش حائز اهمیت هستند را در بردارد ( همان منبع ، ص 126 .نگرش نظام های فنی – اجتماعی :
این نگرش برپایه کار مدیری در موسسه انگلیستاویستاک قرار دارد کشف آن به این ونه بود که نظام های فن – ماشینیو شیوه های به کار رفته نفوذ نیرومندی بر نظام اجتماعی در محیط کار دارند . در این موسسه نظریه های شخصی اعضای گروه به وسیله نظام های فنی کارگاه به طور نیرومند تحت تاثیر نفوذ قرار گرفت و یک وظیفه اصلی مدیریت ، اطمینان یافتن از هماهنگی و سازگاری نظام های اجتماعی و فنی است ، در حالی که این نگزش با دقت به طراحی صنعتی پیوند خورده است . با این وجود یک نظریه جامع را فراهم نمی آورد . ( حق نیا ، 1378، ص 55 ) .
نگرش نظریه تنظیم :
برطبق نظریه تنظیم ، تصمیم مدیریت ، مسئولیت عمده مدیران گرفتن تصمیم است اگر چه در برخی از موارد گرفتن تصمیم واقعی ممکن است نسبتاًساده باشد . با این حال بسیاری از آنها یی که بر مطالعه یادگیری و یا تجربه مدیریت اشتغال دارند بر این امر موافق هستند که گرفتن تصمیم یک مهارت ضروری است به این معنی که این نگرش بر دیگر مهارت ها و نیازمندی ها التقات دارد ( همان منبع ، ص 56) .
نگرش عملیاتی :
نگرش عملیاتی دلالت بر آن دارد که شالوده علم و نظریه مدیریت ناشی از تعدادی مکاتب و نگرش های دیگر است . این نگرش با وجود مفاهیم مهم ، اصول ، نظریه ها فنون ، در برگیرنده تجزیه و تحلیل موثر مدیریت است . نگرش عملیاتی از دانش مناسب دیگر مانند علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، ریاضت ، اقتصاد نظریه تصمیم عمومی نظام های طراحی صنعتی بهره می‌گیرد . ( پسران قادر ،1371، ص 32تا33 ) .
انواع سبک های مدیریت : رفتار و اعمال و استراتژی های ترجیحی مدیر را ، شیوه مدیریت می‌نامند . عواملی چون فرهنگ ، سازمان ، قدرت اختیارات است که به ما اجازه می‌دهد سازمان را با حداکثر استفاده از منابع ملی و مادی به سوی اهدافش هدایت می‌کند بسیاری از صاحب نظران سه شیوه استبدادی ، دموکراتیک و هرج و مرج را مطرح کرده اند که هر کدام را به اختیار توضیح می‌دهیم . ( سرمدی ،حاتمی ، 1384، ص 27) .
1 – شیوه استبدادی :
مدیر در این شیوه تصمیم گیری متمرکز را ترجیح می‌دهد و تمایل به شرکت دادن دیگران در قدرت و اختیار اتش را نمی دهد وظایف بدون مشورت و از روی میل رهبری انجام می شود مدیر مستبد انتظار دارد که دستورات او بدون سوال کردن اطاعت شود . قدر دانی و انتقادات او جنبه شخصی دارد . کارها به ندرت به صورت گروهی انجام می‌شود تهدید و تنبیه از جنبه های صنعتی این شیوه مدیریت است و پاداش معمولاً به کسانی تعلق می‌گیرد که دستورات مدیر را دقیقاً به مورد اجرا بگذارد ( طوسی ، 1372، ص 198) .
2 – شیوه دموکراتیک :
شیوه مشارکتی است به این مهنی که گروه مدیر در تعیین خط مشی ها و تصمیم گیریهای مهم ، مشارکتی عمل می کنند و صرفاً در اختیار مقام و بقیه سازمان نیست . مدیر در تحیین و انتظار منطقی و بدون تعقیب است ، فعالیت های گروهی تشویق می شوند و با گروه اغلب در قالب یک واحد اجتماعی ، همکاری و مشارکت وجود دارد . اعضا ترغیب می شوند که ایده هایشان را مطرح کنند و در نیل به اهداف مشترک همکاری و مشارکت داشته باشند مدیریت دموکراتیک در ارتقاءیا بهبود کار گروهی و به کاهش درگیریها و بحران ها ، برقرار ی ارتباط سالم و دو طرفه و به وجود اوردن جو تفاهم و همکاری و رشد شخصیت اعضاءمفید و مسمر ثمر است . ( همان منبع ، ص 199) .
3 – شیوه هرج و مرج :
در این شیوه افراد یا گروه بدون مشارکت و جهت دهی های مدیر ، دارای آزادی کامل هستند نقش اصلی مدیریت ، آوردن خدمات حمایتی و تدارکاتی است . مشارکت ائ در کارها بسیار محدود است ، مگر اینکه گروه تقاضای مشارکت او را داشته باشد (دیویس ) در این باره می‌گوید : شیوه هرج و مرج همان قدر فسهیم کردن مدیر را در فعالیت ها نادیده می گیرد . ( جاسبی ، 1386، ص 114)
4 – سبک خودمختار :
رهبران برخودار از این سبک بدون نظر خواهی از اعضای گروه تصمیم می گیرند و به اعضای گروه تحت امر خود فرمان می دهنددر این سبک ، رهبر از این اعمال زور می‌کند شکی ندارد که کارها بر وفق مراد اوست روال کارها در این سبک الزام به کنترل تمام امور کارهاست که به وسیله فرودستان انجام می گیرد . ( همان منبع ، ص 115) .
سبک رهبری خدمختار ار می‌توان با سبک رهبری مستبد یکی دانست . اعمال اینگونه رهبری در بعضی از موقعیت ها به ویژه در موقعیت هایی که اعضای گروه ترجیح می‌دهند تحت دستور انجام وظیفه کنند دارای این ویژگی می باشند اجرای مقررات را الزامی می‌داند کمتر اجتماعی هستند و نظر فردی و جمعی را را رد می‌کنند . ( منوچهری ، 1389، ص 85) .
5 – سبک دموکراتیک :
رهبران این سبک دارای انگیزش مثبت و محترمانه نسبت به پیروان هستند و دوست دارند پیروان از حقوق بهتر و مطلوب تری برخودار باشند و دارای احساسات و روحیه و پشتیبانی بیشتر از پیروان خود هستند که ویژگی هایی به شرح زیر دارند : علاقه مند

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *