رشتهای بهنام مطالعات فرهنگی آشنا کند. بگوید که ببینید بچهها! رشتهای داریم بهاسمِ مطالعات فرهنگی که دغدغههایش اینجوری است. هیچوقت تلاشی [از جانب اباذری] صورت نگرفت برای اینکه حدود این رشته را برای ما روشن کند یا توضیحی بدهد.
البته اصلا عجیب نیست که اباذری دغدغهی رشتهای راجعبه مطالعات فرهنگی نداشته باشد. چنانکه پیشتر گفتیم، اباذری و فرهادپور در پروژهی ارغنون نیز، مطالعات فرهنگی را بهعنوان حوزهای گسترده که نسبتی روشنتر میان نظریه و زندگی روزمره برقرار میکند در نظر آوردند. مطالعات فرهنگیای که آنها مدنظر داشتند، گسترهی وسیعی از مجموعهی سنتهای علوم فرهنگی آلمانی گرفته تا نقد فرهنگی رمانتیستی بریتانیایی را دربرمیگرفت و بدینمعنا اباذریِ آن سالها، هیچگاه از سرحدات مطالعات فرهنگی رشتهای گذر نکرد. او در پشت درهای مکتب بیرمنگام توقف نمود. گذر دانشجویان آن دوره نیز از تعالیمات اباذری به دانش رشتهای مطالعات فرهنگی، گذری با افتوخیزهای بسیار بود. پیشتر اشاره شد که آنها عموماً افرادی بودند که نسبت به فقدان رویکرد متعهدانه به ساحت نظریه در علوم اجتماعی معترض بودند و بنابراین بیشتر خود را با منابعی بیرون از علوم اجتماعی نهادی تجهیز میکردند. بنابراین تعلیمات اباذری میتوانست


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *