هر میزبان در مقابل تمام نژادهای یک عامل بیماری زا می باشد. این نوع مقاومت معمولا توسط چندین ژن به توارث می رسد لذا مقاومت پلی ژنی نیز نامیده می شود. هر یک از این ژن ها ممکن است به تنهایی در برابر بیمارگر موثر نبوده و نقش یک ژن کوچک را در کل مقاومت افقی دارا باشند. این نوع مقاومت یک نوع مقاومت کمی است و هر چه ژن ها بیشتری در ایجاد مقاومت موثر باشد، مقدار مقاومت بالاتر است (آهون منش، 1379).
مقاومت عمودی (اختصاصی) مقاومت میزبان در مقابل یک نژاد خاص از مجموعه نژادهای یک عامل بیماری زا است . این نوع مقاومت ، مقاومتی است که غالبا و نوعا توسط یک یا چند ژن محدود بزرگ اثر کنترل می شود (Vanderplank, 1978).
1-10-2- مقاومت ظاهری : تحت شرایط و موقعیت های ویژه، بعضی از گیاهان یا ارقام خیلی حساس ممکن است از بیماری و علائم آن عاری مانده، مصون و مقاوم به نظر برسند به این نوع مقاومت، مقاومت ظاهری گفته می شود. مقاومت ظاهری در چنین گیاهان حساسی عموما در نتیجه گریز از بیماری یا تحمل بیماری است (مهرآوران، 1376).
اصولا انطباق فازهای بحرانی توسعه و نمو میزبان و پارازیت باعث می گردد بیماری به صورت مشکل ظاهر گردد. در هر حال اگر بتوان انطباق را برهم زد می توان خسارت بیماری را به شدت کاهش داد که این عمل گریز از بیماری اطلاق می شود . مثلا ارقامی که بطور سریع رشد نموده و بالغ شوند ممکن است چرخه زندگی خود را قبل از این که حداکثر آلودگی رخ دهد کامل کنند . بطور مثال در برخی از بیماری ها خسارت در ارقام بسیار زودرس در جایی که آستانه خسارت بیماری در اواخر فصل زراعی بروز می کند به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد (Somissich, 1995).
یک گیاه متحمل گیاهی است که همانند یک گیاه حساس (با درجه آلودگی مشابه ) مورد حمله عامل بیماری قرار می گیرد اما از عملکرد ویا کیفیت محصول آن کاسته نمی شود. تیپ آلودگی در گیاهان متحمل به صورت حساس تظاهر می کند، اما این گیاهان می توانند در مقابل تشکیل توده بیماری و پخش آن تحمل نشان دهند (Somissich, 1995).
1-10-3- مقاومت غیر میزبانی : هر گیاه، میزبانی برای گروهی از بیمارگرهاست که نسبت کوچکی از کل بیمارگرهای گیاهی شناخته شده را تشکیل می دهند، به بیانی دیگر، هر گیاه نسبت به گروه وسیعی از بیمارگرهای شناسایی شده گیاهی، غیر میزبان است .گیاه غیر میزبان حتی تحت شرایط مطلوب برای ایجاد و رشد و نمو بیماری در برابر تمام بیمارگرهای گیاهان دیگر ایمن بوده و یا کاملا مقاوم هستند. به طور کلی به این نوع مقاومت ، مقاومت غیر میزبانی گفته می شود (مهر آوران، 1376).
1-12- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بیماری
همانطوریکه قبلا اشاره شد، قارچ S. sclerotiorum دارای طیف میزبانی بسیار وسیع است. علاوه بر این اختصاص یافتگی روی میزبان خاص در بین جدایه های آن مشاهده نشده است. این امر باعث گردیده است که بسیاری ازمحققین به این نتیجه برسند که مقاومت در مقابل S. sclerotiorum وجود ندارد. هر چند تلاش برای یافتن ارقامی با مقاومت بالا توسط روش های معمول رضایت بخش نبوده است((Sunchaocai and Sun, 1995.
در بررسی های انجام شده توسط محققین مشخص گردید روش های مختلفی جهت کاهش خسارت بیماری وجود داشته که از این بین استفاده از ارقام مقاوم را می توان عنوان نمود .
از نظر واکنش ارقام کلزا نسبت به اسکلروتینیا اختلافی مشاهده می شود. فرم رشد و خصوصیات مورفولوژیکی رقم ممکن است در تحمل گیاه موثر باشد به طور مثال رقم Omi nature متحمل به بیماری است. این رقم دارای ارتفاع متوسط، زودرس و ساقه ایستاده با شاخه های زیاد است. همچنین درجه بالای از تحمل در رقم Isuzu در ژاپن گزارش شده است (Iwata, and Igata, 1972).
گزارش های که در ارتباط با بررسی مقاومت ارقام و لاین های کلزا در مقابل اسکلروتینیا وجود دارد. حاکی است که برخی از ارقام تحمل خوبی در مقابل عامل این بیماری نشان می دهند(Sunchaacai and Sun,1995).
با توجه به نقش گلبرگ های کلزا در ایجاد آلودگی، محققین دریافتند که ارقام فاقد گلبرگ بایستی در مقابل بیماری مقاوم باشند، به طوری که یک موتانت فاقد گلبرگ گزینش شده توسط جی بورا در استرالیا در مقایسه با رقم استار کاملا مصون از بیماری باقی ماند.. از طرف دیگر با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای بیماریزایی این قارچ تولید توکسین (اسید اکسالیک) می باشد(Rai et al., 1976)، تلاش در زمینه جداسازی ژن مسول تجزیه اکسالات (اکسالات اکسیداز) و انتقال آن از گیاهان دیگر به B. napus صورت گرفته است(Sweet et al., 1992).
بررسی های دیگر نشان داده است که سیستم گلیکوزینولات میرو سیناز در مکانیزم دفاعی گیاهان جنس براسیکا در مقابل بسیاری از آفات و عوامل بیماریزا موثر می باشد. تجمع گلیکوزینولات در گیاه تحت تاثیر فاکتورهای خارجی صدمه توسط آفات برگ خوار و آلودگی قارچی القاء می گردد و بین سرعت و مقدار القاء گلیکوزینولات و مقاومت به پاتوژن های نظیر اسکلروتینیا همبستگی وجود دارد، بطوریکه واکنش گلیکوزینولات می تواند نشان گر خوبی برای مقاومت باشد ((Wallsgrove et al., 2004.
کارتنی و همکاران(McCartney et al., 2006) واکنش گلیکوزینولات برگ را برای آلودگی به S. sclerotiorum در 6 رقم کلزای جوان، 2رقم اروپای و2 رقم چینی اندازه گیری کردند در این آزمایشات غلظت گلیکوزینولات برگ در زمان های مختلف بعد از آلودگی با پلاگ های میسیلیومی اندازه گیری شد. در این آزمایش واکنش موضعی که در آن برگ آلوده شده بود و واکنش سیستمیک که در آن برگها آلوده نبودند را اندازه گیری کردند. رقم Bienvenue، به بیماری مقاوم بوده و تغیرات معنی داری در میزان گلیکوزینولات به صورت موضعی و سیستمیک بویژه در برگ های جوان نشان داد. در مقایسه با رقم اروپایی دیگر Capricon که یک رقم حساس بوده که فقط افزایش معنی دار موضعی داشته است . 2 لاین دیگر از ارقام چینی به کاربرده شده 020 و014 متحمل بودند و 2 لاین 024و 016 حساس بودند. میزان گلیکوزینولات در یکی از لاین های متحمل (014) هم بصورت موضعی و هم بصورت سیستمیک بویژه در برگ های جوان بعد از آلودگی افزایش یافت. اما واکنش کمی در لاین های متحمل دیگر ایجاد شد. در هر دو لاین حساس میزان گلیکوزینولات به صورت موضعی افزایش یافت اما در برگ های غیر آلوده کاهش یافت. نتایج نشان می دهد که واکنش فرآیند گلیکوزینولات به آلودگی ممکن است با میزان مقاومت یا حساسیت مرتبط باشد.
اندازه گیری های تغییرات در فعالیت آنزیم در پاسخ به آلودگی نیز انجام شده است. عکس العمل 4 رقم Norin9, Starlight, Bienvenue, Zhongyou821 مطالعه شده است.آزمایش اساسا روی دو مکانیسم آنزیمی فنیل آلانین آمونیا لیاز(PAL) و پراکسیداز(POX) انجام شده است. هیچ اختلاف معنی داری در تغیرات موضعی و سیستمیک در پراکسیداز بین لاین های متحمل وحساس وجود نداشت اما اختلاف معنی داری در تغیرات موضعی و سیستمیک در فنیل آلانین آمونیا لیاز(PAL) بین لاین های متحمل وحساس وجود داشت. 10برابر افزایش در پراکسیداز در مناطق (آلوده ) موضعی بافت برگ 3 روز بعد از آلودگی وجود داشت. در رقم Zhongyou حدود 70 برابر افزایش در پراکسیداز در برگ های آلوده (افزایش سیستمیک) حدود 7 روز بعد از آلودگی داشت. در رقم Starlight تیپ بهاره افزایش کمتر در تغیرات پراکسیداز هم به صورت موضعی و هم به صورت سیستمیک وجود داشت (McCartney et al., 2006).
در محصولات دیگر دو نوع مقاومت شامل تیپ گریز از بیماری (escape type) و مقاومت ژنتیکی (genetic resistance) گزارش شده است مقاومت ژنتیکی به S. sclerotiorum برای اولین بار توسط De Bary در سال 1887 در یک گونه لوبیا (Phaseolus multiflowrs) گزارش شده است (Steadman, 1979).
ویتاسک ( Vitasek, 1994 ) نشان داد مقاومت لاین های مختلف کلزا به پوسیدگی اسکلروتینیای ساقه متفاوت می باشد که از بین لاین های مورد آزمایش POH 285 , OKEG 8و H2443/33 بیشترین مقاومت را داشته اند .
لیو و همکاران ( Liu et al., 1991 ) 10 کولتیوار و نسل های F1 ، نتایج Back cross و 15 جمعیت F2 کلزا که عکس العمل متفاوتی نسبت به S. sclerotiorum نشان دادند را در مزارع توسط تلقیح مصنوعی ارزیابی و نتایج مشخص نمود، مقاومت کولتیوارها و لاین ها متفاوت بوده و والدینی که مقاومت بالای داشته، مقاومت خوبی در هیبریدهای Bc,F1 و Bc2 آنها مشاهده گردید.
سان چائو کای و سان ( Sunchaocai and Sun, 1995 ) در بررسی مقاومت 15 کولتیوار بهاره کلزا به عامل بیماری نشان دادند ژنوتیپ کاملا مقاومی بین کولتیوارها وجود ندارد اما درجه مقاومت کولتیوارها نسبت به بیماری متفاوت می باشد .
پاپ وهمکاران ( Pope et al., 1993) در بررسی مزرعه ای 22 کولتیوار کتان علیه S. sclerotiorum نشان دادند، سطوح آلودگی در کولتیوارهای کتان متفاوت بوده در حالیکه در کلزا تفاوتی وجود نداشته است.
سویت و همکاران (Sweet et al., 1992 ) در بررسی مقاومت کتان، کلزا و آفتابگردان به S. sclerotiorum مشخص نمودند، سطوح بیماری در کولتیوارهای کلزا با زود گل دهی ارتباط مستقیم و با ارتفاع گیاه ارتباط معکوس دارد.
مولینز وهمکاران ( Mullins et al., 1995 ) نشان دادند لاین ایزوژنیک HH1 در مقایسه با ژرم پلاسم های تجارتی کلزا مقاومت بیشتری نسبت به عامل بیماری دارند.
دلیلی و همکاران (1383 ) در بررسی 25 لاین و رقم کلزا نشان دادند مقاومت ارقام ولاین ها متفاوت می باشد و از بین ارقام ولاین های مورد آزمایش Foseto بیشترین و Ebony کمترین تحمل را نسبت به بیماری داشتند.
با توجه به بررسی های انجام شده، استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل در برابر عامل بیماری بهترین روش مهار بیماری به نظر می رسد.
سان چائو کای و سان ( Sunchaocai and sun, 1995 ) در بررسی مقاومت ارقام بهاره کلزا به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی، نشان دادند که ژنوتیپ کاملا مقاوم در بین ارقام وجود نداشته ولی درجه مقاومت این ارقام نسبت به بیماری متفاوت است.
جدریژکا و همکاران (Jedreyczka et al., 1996 ) عکس العمل 13 رقم کلزا را در گلخانه و مزرعه نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی مقایسه و گزارش دادند که ارقام زمستانه مورد استفاده در لهستان از مقاومت بالای در برابر عامل بیماری برخوردار بودند.
ژائو و همکاران (Zhao et al., 2004) با استفاده از روش مایه زنی دمبرگ در مرحله گیاه چه ای و در شرایط گلخانه مقاومت چند رقم و لاین کلزا را در برابر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیای ساقه بررسی ونشان دادند که اختلاف معنی داری بین ارقام از نظر عکس العمل در برابر عامل بیماری وجود داشت. این محققان سطح بالاتری از مقاومت را در میان ارقام تیپ زمستانه مشاهده نمودند.
اباوی و همکاران (Abawi and Grogan, 1975) اعلام داشتند که مقاومت به این قارچ در لوبیا توسط یک ژن غالب کنترل می شود و با چند بک کراس می توان ژن مقاومت را به لوبیا معمولی (P .vulgaris) انتقال داد.
فو و همکاران (Fu et al., 1990) با توجه به نقش مهمی که گلبرگ های آلوده کلزا در انتشار بیماری پوسیدگی ساقه دارند گزارش نمودند که لاین های فاقد گلبرگ کلزا به پوسیدگی ساقه دچار نمی شوند آنها همچنین دریافتند که 4 ژن مغلوب کنترل این صفت را در B. napus بر عهده دارند.
فرناندو و وو (Frando and Wu, 2001) عکس العمل چند رقم کلزا را نسبت به بیماری پوسیدگی ساقه تست نموده و رقم Wester از کانادا را حساس و رقم Zhongyou 821s را متحمل به این بیماری گزارش کردند.
کول و همکاران (Kull et al., 2004) عکس العمل ارقام نخود وسویا، را با استفاده از روش های مختلف

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *