باشند و مجرم بلافاصله قبل از شهادت شاهد چهارم و بعد از شهادت شاهد سوم توبه کند حد از او ساقط می‌شود‌.
این احتمال گر چه تفسیر قانون به نفع متهم است و قاعده دراء سازگاری دارد اما گریزگاهی برای فرار از مجازات