مطالعه

ایستگاه

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جولای

آگوست

سپتا
مبر

اکتبر

نوا
مبر

دسا
مبر
تبریز

2

5/2

5/2

3

5/4

5

5

5

5/4

5/3

3

2
رومیه

2

5/2

3

3

5/4

5

5

5

5/4

5/3

5/2

2
بناب

2

5/2

5/3

5/3

5

5

5

5

5

4

5/2

2
خوی

5/1

2

3

3

5/3

5/4

5

5

5/4

5/3

5/2

5/1
سلماس

2

5/2

5/3

5/3

4

5

5

5

5

4

3

2
مرند

2

5/2

3

3

4

5

5

5

5

4

5/2

2
مراغه

2

5/2

3

3

4

5

5

5

5

4

5/2

2
مهاباد

2

5/2

3

5/3

5/4

5

5

5

5/4

5/3

3

2
نقده

2

2

3

3

4

5

5

5

5/4

5/3

5/2

2
آذرشهر

2

2

3

5/3

5/4

5

5

5

5/4

5/3

3

2

4- 5- محاسبه پارامتر باد(W)
باد یک متغیر پیچیده در ارزیابی شاخص اقلیم آسایش گردشگری(TCI)،می‌باشد. باد با انتقال گرما از طریق تلاطم و افزایش تبخیر و برداشتن لایه‌های گرمایی هوای اطراف پوست نقش عمده‌ای در احساس آسایش گرمایی دارد. برای ساخت سیستم رتبه‌دهی سرعت باد باید به این مطلب توجه داشته باشیم که هر چه سرعت باد افزایش یابد باعث افزایش عدم آسایش می‌شود در نتیجه باید به‌عنوان یک عامل منفی در نظر گرفته شود و رتبه آن در فرمول TCI کمتر شود. با توجه به اینکه باد در اقالیم مختلف تأثیر متفاوتی در احساس آسایش اقلیمی دارد باید با توجه به شرایط اقلیمی مناطق برای آنها سیستم رتبه‌بندی مجزایی در نظر گرفته شود. به همین خاطر 4 نوع سیستم رتبه‌بندی سرعت باد برای فرمول TCIدر نظر گرفته شده است که در جدول (5-7) نشان داده شده اند. زمانی که میانگین حداکثر دما بین 15- 24 درجهً سانتیگراد باشد، از ستون سوم این جدول یعنی سیستم نرمال استفاده می کنیم، که در آن کمترین میانگین ماهانه سرعت باد بیشترین رتبه (5) را به خود اختصاص می‌دهد. سیستم بادهای آلیزه (ستون2) اثرات مثبت تبخیر و سردکنندگی باد را در دماهای بالا نشان می‌دهد. این سیستم وقتی استفاده می‌شود که میانگین حداکثر دما بین 24 تا 33 درجه سانتی گراد باشد، در این مقیاس بادهای با سرعت متوسط بیشترین آسایش اقلیمی را ایجاد می‌کند و در نتیجه بالاترین رتبه(5) را به خود اختصاص می‌دهد. برای مناطق اقلیمی داغ از ستون اول جدول (5-7)استفاده شود. یعنی وقتی که میانگین حداکثر دمای روزانه بیشتر از 33 درجه سانتیگراد باشد. در این سیستم باد به طور کلی اثری منفی دارد، اما در سرعتهای پایین می‌تواند اثری مثبت داشته باشد، به همین خاطر بیشترین رتبه (2) را بادهای با میانگین سرعت پایین کسب می‌کند. با توجه به اثر منفی باد در دماهای پایین یک نوموگرام ترسیم شده است تا برای ماههایی که حداکثر دمای روزانه کمتراز 15 درجه سانتیگراد و میانگین سرعت باد بیشتر از km/h8 (حدود m/s2) باشد، مورد استفاده واقع شود. این نوموگرام در شکل (4-2) نشان داده شده است (Mieczkowski ,1985).

(منبع،میزکوفسکی: 1985)TCIرتبه دهی مؤلفهً باد در شاخص جدول (4- 7)
اقالیم داغ
سیستم بادهای آلیزه
سیستم نرمال

نرمال

نرمال
مقیاس بوفورت
سرعت باد (Km/h)
2
2
5
1
<88/2
5/1
5/2
5/4
2
75/5-88/2
1
3
4
2
03/9-76/5
5/.
4
5/3
2
23/12-04/9
0
5
3
3
79/19-24/12
0
4
5/2
4
29/24-80/19
0
3
2
4
79/28-30/24
0
2
1
5
52/38-80/28
0
0
0
6
>52/38

شکل (4- 2): سیستم رتبه‌دهی اثر خنک‌کنندگی باد در شاخصTCI .(منبع،میزکوفسکی: 1985)

جدول (4-8): رتبه سرعت باد (W)ایستگاههای مورد مطالعه

ایستگاه

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جولای

آگوست

سپتا
مبر

اکتبر

نوا
مبر

دسا
مبر

تبریز

4

4

5/3

5/3

5/3

3

3

3

5/3

4

4

4
رومیه

5/4

5/4

5/4

4

4

4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4
بناب

5/4

5/4

4

4

4

45/3

5/3

4

5/3

4

4

5/4
خوی

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4
سلماس

5/4

5/4

4

4

4

4

5/3

5/3

5/3

5/3

4

5/4
مرند

5/4

5/4

5/4

4

5/3

5/3

4

4

4

4

5/4

5/4
مراغه

5/4

5/4

4

5/3

3

3

5/3

4

4

4

4

5/4
مهاباد

4

4

4

5/4

5/4

4

4

4

4

4

>4

4
نقده

5/4

4

4

5/4

5/4

5/4

4

4

4

5/4

5/4

5/4
آذرشهر

5/4

4

4

4

5/3

4

4

4

4

4

5/3

4
4- 6- محاسبه مقدار عددی شاخص اقلیم آسایش گردشگری(TCI)
در مرحله آخر بعد از محاسبهً مؤلفه های شاخصTCI، مقادیر عددی آن ها را در فرمول شاخص، قرار می دهیم و مقدار عددی TCI را محاسبه می کنیم. این عدد بین 2- تا 100 قرار می گیرد که بر اساس جدول تقسیم بندی شاخص TCIنشان دهندهً وضعیت منطقه از نظر آسایش اقلیمی می باشد. جدول (4- 10) طبقه بندی مقادیر شاخصTCI را نشان می دهد.
جدول (4- 9): تقسیم‌بندی TCI برای ترسیم روی نقشه(منبع،میزکوفسکی: 1985)
گروه اقلیمی کلی
گروه اقلیمی
رتبه
حدود شاخص(TCI)

عالی
ایده آل
9
100- 90

عالی
8
89- 80

خیلی خوب و خوب
خیلی خوب
7
79- 70

خوب
6
69- 60

قابل قبول
قابل قبول
5
59- 50

حد بحرانی و مرزی
4
49- 40

نامطلوب

نامطلوب
3
39- 30

بسیارنا مطلوب
2
29- 20

بسیار نامطلوب
1
19- 10

غیر قابل تحمل
0
9- (9-)

غیر قابل تحمل
1-
(10-)- (20-)

جدول (4- 10): شاخص TCI، ایستگاههای مورد مطالعه

ایستگاه

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جولای

آگوست

سپتا
مبر

اکتبر

نوا
مبر

دسا
مبر
تبریز

43

50

55

67

89

88

83

81

79

79

61

48
رومیه

49

60

78

81

80

86

89

90

70

59

49

46
بناب

49

60

82

79

74

79

88

87

76

65

51

49
خوی

48

60

83

82

77

81

89

83

76

60

49

44
سلماس

51

66

86

83

76

82

87

87

68

62

50

48
مرند

48

58

82

82

82

88

88

84

65

58

50

43
مراغه

48

59

78

79

74

78

88

90

75

58

49

46
مهاباد

46

56

74

77

76

80

87

90

80

59

45

43
نقده

48

58

78

83

74

80

88


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *