باشد .

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری ، روش تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه فصل ابزار گردآوری اطلاعات،‌ روائی و اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات و روش های‌ تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است.
3-2- روش تحقیق
با توجه به‌ اینکه‌ پژوهش‌ حاضر قصد دارد بدون‌ دستکاری در متغیرهای‌ مورد نظر به‌ شرح‌ مفصلی‌ از شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بپردازد لذا از روش‌ توصیفی‌ همبستگی استفاده‌ شد. از طرف دیگر در پژوهش حاضر نظریهها , قانونمندیها , اصول و فنونی را که در تحقیق تدوین میشوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند فلذا این پژوهش را از نظر هدف کاربردی میتوان قلمداد نمود و با توجه به اینکه جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده میشود تحقیق حاضر میدانی و از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد .
3-3- جامعه‌ آماری‌
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی میباشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها 1216 نفر میباشد.
3-4- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه
عمده‌ترین‌ مسئله‌ نمونه‌گیری‌، انتخاب‌ واقعی‌ نمونه‌ است‌، ملاحظه‌های‌ نظری‌ که‌ در این‌ رابطه‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد، عبارتست‌ است‌ از: الف‌) نماینده‌ واقعی‌ جامعه ب‌) تصادفی‌ بودن‌ (سرمد و دیگران، 1381، 124).
بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ و با در نظر گرفتن‌ موارد زیر حجم‌ نمونه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ به‌ تعداد 295 نفر تعیین شد . در نهایت برای ارتقاء میزان دقت اطلاعات و جهت اینکه آماره های حاصل شده از جامعه نمونه به مشخصات جامعه آماری نزدیک تر باشد حجم نمونه آماری با افزایش 20 نفر به تعداد 315 نفر افزایش یافت و پرسشنامه های تحقیق بین 315 نفر از آزمودنی ها توزیع شد .
فرمول تعیین حجم نمونه :
1216N= 96/1=t 05/=d 5/=q 5/=p

3-5- روش نمونه گیری :
برای‌ انتخاب‌ واحدهای‌ مورد مطالعه‌ از روش‌ نمونه گیری مرحلهای استفاده شده است. برای این کار ابتدا با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین شهرستانهای استان آذربایجان غربی 4 شهر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شد و سپس از بین شهرهای انتخاب شده نیز تعدادی (با توجه به جدول مورگان) از شعبات به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند و در نهایت پرسشنامه تحقیق بین کارکنان شعبات انتخاب شده توزیع شد .
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ در این‌ پژوهش‌ پرسشنامه‌ (از پرسشنامههای موجود در زمینه مدیرت دانش و عملکرد استفاده شده‌ است) که‌ شامل‌ سؤالاتی در زمینه شاخصها و مولفه های مدیریت دانش و عملکرد کارکنان می باشد در تنظیم‌ سؤالات ‌بسته‌ پرسشنامه‌ دقت‌ لازم‌ بعمل‌ آمده‌ تا هر یک‌ از سؤالهای‌ آن‌ یکی‌ از جنبه‌های‌ فرضیه‌های‌ این‌ پژوهش‌را مورد اندازه‌گیری‌ قرار دهد.
الف: پرسشنامه مربوط به مدیریت دانش که مولفه های آن به شرح زیر فهرست میشود:
شناسایی
اعتبار سنجی
ذخیره
پالایش
برای هر کدام از مولفه ها یاد شده تعدادی سوال (به شرح جدول زیر) طرح و در پرسشنامه آورده شده و برآیند حاصل شده از سوالات مربوط به مولفه ها متغیر فوق را مشخص مینماید و از مجموع سوالات میتوان متغیر مدیریت دانش را محاسبه نمود.
جدول شماره 3-1: جدول تعداد سئوالات مرتبط با متغیر مدیریت دانش
ابعاد سئوالات شماره سئوالات تعداد سئوال
شناسایی 3-1 3
اعتبارسنجی 6-4 3
ذخیره 9-7 3
پالایش 12-10 3
ب: پرسشنامه مربوط به عملکرد که مولفه های آن به شرح زیر فهرست میشود:
توانایی انجام کار
انگیزه فعالیت
اعتبار و اعتماد

ارزیابی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرایط محیط
حمایت سازمان
وضوح انجام کار
برای هر کدام از مولفه ها یاد شده تعدادی سوال (به شرح جدول زیر) طرح و در پرسشنامه آورده شده و برآیند حاصل شده از سوالات مربوط به مولفه ها متغیر فوق را مشخص مینماید و از مجموع سوالات
میتوان متغیر عملکرد را محاسبه نمود.

جدول شماره 3-2: جدول تعداد سئوالات مرتبط با متغیر عملکرد
ابعاد سئوالات شماره سئوالات تعداد سئوال

 
 
توانایی انجام کار 5-1 5
انگیزه فعالیت 6-10 5
اعتبار و اعتماد 16-20 5
ارزیابی 11-15 5
شرایط محیط 21-25 5
حمایت سازمان 29-32 4
وضوح انجام کار 26-28 3
3-7- روایی‌ و پایایی‌ ابزار سنجش تحقیق
الف ) روایی ابزار جمع آوری اطلاعات
برای‌ سنجش میزان‌ روایی‌ ابزار پژوهشی از روش نمادی استفاده شد بدین صورت که سؤالهایی در زمینه موضوع تحقیق در قالب پرسشنامه گردآوری و به چند نفر از اساتید مدیریت ارائه شد. که پس از دریافت پرسشنامه و استفاده از نظرات آنها در مورد کیفیت و کمیت سؤالات بر اساس چارچوب نظری تحقیق، در نهایت پرسشنامههای مدیریت دانش و عملکرد با صلاحدید‌ اساتید محترم راهنما و مشاور به آزمودنیها جهت تکمیل ارائه شد.
ب) پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *