خیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 92
جدول4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 94
جدول4-17- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90 97
جدول4-18- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90 101
جدول4-19- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 102
جدول4-20- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 104

جدول4-21- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90 106
جدول4-22- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90 110
جدول4-23- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 111
جدول4-24- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 113
جدول4-25- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91 115
جدول4-26- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91 119
جدول4-27- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 120
جدول4-28- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 122
جدول4-29- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91 124
جدول4-30- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91 128
جدول4-31- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 129
جدول4-32- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 131

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-1- مدل مفهومی 5
نمودار2-2- انواع کارایی از دیدگاه فارل 22
نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها 26
نمودار 2-4- مرز فارل 27
نمودار2-5- مرز فارل برای مدل MAJ 34
نمودار4-1- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90 64
نمودار4-2- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90 66
نمودار4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 74
نمودار4-4 – رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 76
نمودار4-5- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91 84
نمودار4-6- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91 86
نمودار4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 93
نمودار4-8- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 95
نمودار 4-9- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 103
نمودار4-10- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 105
نمودار4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 112
نمودار4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 114
نمودار4-13- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 121
نمودار4-14- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 123
نمودار4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 130
نمودار4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 132

چکیده
یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم.
کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.
پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند.
کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی، محدودیت منابع و امکانات تولید و رشد سریع هزینه ها موضوع افزایش کارایی و بهره وری کلیه مؤسسات، کانون توجه مدیران قرار داده و ضرورت کاربرد اصول علمی و مدیریتی را در این بخش توجیه می کند. یکی از مهم ترین این اصول اندازه گیری کارایی است. ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی واحدهای سازمانی به صورت روش های سنتی با استفاده از نسبت های مالی و شاخص های مالی رایج صورت میپذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است.تحلیل پوششی دادهها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازهگیری کارایی استفاده میکند در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی برخلاف روشهای سنتی هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه میکند(مهرگان، 1383).
بنابراین در تحقیق حاضر، با هدف بررسی و شناخت مدل تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی کارایی و بهرهوری شرکت های تعاونی با است
فاده از مدل تحلیل مذکور، پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط از میان جامعه آماری کل شرکت های تعاونی، تعداد 21 شرکت ناهمگن در شرکت های تعاونی که دارای صورت حساب (ترازنامه) و صورت سود و زیان از تاریخ 1/1/90به مدت دو سال لغایت 29/12/91 انتخاب شدند. سپس با جمع آوری اطلاعات لازم، ارزیابی کارایی و بهره وری شرکت های تعاونی و رتبه بندی آنها پرداخته شد و در پایان نیز پیشنهاداتی برای مدیران ارائه شد.
رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف و قدرت شرکت ها و همچنین فرصت ها و خطرات سرمایه گذاری در آنها را به خوبی مشخص می کند. روش های نوین در برآورده کردن کارایی ما را متوجه روشی نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها (DEA) معطوف می دارد.
در این فصل پس از ارائه مقدمه، به بیان مسئله تحقیق و همچنین اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود. همچنین اهداف تحقیق ، سؤالات (فرضیات) اصلی و فرعی، مدل مفهومی تحقیق، قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی و زمانی و مکانی و در نهایت واژه های کلیدی تحقیق ارائه شده است.

1-2 بیان مسأله
ارزیابی عملکرد سازمانها و شرکتها از موضوعاتی است که مدیران و محققین توجه زیادی به آن داشتهاند و تاکنون در این زمینه، مقالات زیادی منتشر شده است. وجود و یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد کارآمد ، با حیات و مرگ سازمان رابطهای مستقیم دارد. تعاونیها سازمانهایی هستند که باید مستقلاً و به دور از حمایت و نظارت دولت تشکیل شده و به کار خود ادامه میدهدو یا اینکه لازم است زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند. اما این حمایتها دائمی نبوده صرفاً تا زمانی که دولتها بر تصمیم خود اصرار داشته باشند تا به اهداف سیاسی و اقتصادی نایل شوند پابرجا بوده است. بر پایه فلسفه تعاون ایجاد و گسترش تعاونیها صرفاً بایستی توسط مردم صورت گیرد یعنی اعضاء به حیات خود تداوم بخشند.هر شرکت تعاونی متعهد به ارائه خدمات به اعضاء مربوط میباشند در این راستا شناسایی شاخصهای مؤثر بر عملکردها و اندازهگیری کارایی هر یک از شرکتها و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی برای مقایسه و ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده ایست که هر یک دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، مانند مدارس، دانشگاه ها، بانک ها و غیره (Kleine,2001).در این تحقیق با استفاده از ابزار تحلیل پوششی دادهها به ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی و رتبهبندی چندین شرکت موجود در تعاونی خواهیم پرداخت.
چالش اصلی این تحقیق تعیین نقاط قوت و ضعف شرکتهای مورد نظر با استفاده از پارامترهای موجود در ترازنامه و تعیین منابعی که موجودی ناکارامدی شرکتهای ناکارا میگردد و همچنین اتخاذ تصمیمات و ارائه راهکارها برای قرار گرفتن شرکتهای ناکارا در مرز کارایی و یا افزایش رتبه آنها در رتبهبندی تحقیق حاضر میباشد.
در این راستا مسئله اصلی تحقیق عبارتست از:وضعیت عملکردی شرکتهای تعاونی شهرستان رشت از حیث کارامدی چگونه است؟
اساس کار ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) است، تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک غیرپارامتری برای اندازه گیری کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری متجانس است. عبارت نسبی به این دلیل است که کارایی، نتیجه مقایسه واحدهای تصمیم گیرنده با یکدیگر است. از انواع مدل هایی که برای تحلیل مفهوم کارایی و به منظور ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار می گیرند. می توان به مدل های CCR (چارنز، کوپر و رودز (1978))، BCC (بنکر، چارنز و کوپر (1984))، مدل جمعی، مدل اندرسن پیترسن (1993) و مدل SBM (تون (1999)) اشاره نمود که در تحقیق حاضر پس از جمع آوری شاخص ها و تعریف واحدهای تصمیم گیری، مدل مناسب انتخاب شده است.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل ـ یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت ـ در سازمانها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند، البته وقوع این امر در گرو آن است که:
نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مدنظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384).
1-4 اهداف تحقیق
هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل DEA است. در این راستا اهداف فرعی تحقیق نیز که مدنظر است عبارتند از:
– شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
– شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت میزان اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

1-5 سؤالات تحقیق
سئوال اصلی
وضعیت عملکردی شرکت های تعاونی شهرستان رشت از حیث کارآ
مدی چگونه است؟
سئوال فرعی
شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت کدامند؟
کدام شرکت های تعاونی کارآمد و کدام شرکت ها ناکارآمد هستند و نقاط قوت شرکت های تعاونی کارآمد و نقاط ضعف شرکت های ناکارآمد کدامند؟
چگونه می توان با ارائه یک مدل ریاضی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت را ارزیابی کرد؟
1-6 فرضیه ها
با توجه به ماهیت تحقیق مبنی بر ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از تکنیک DEA، فرضیه ای برای آن تعریف نمی شود.
1-7 مدل مفهومی
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه آغاز و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، بنحوی که متغیرهای موردنظر و روابط میان آنها را مشخص می نماید (Edwards etal, 2000). بدین معنی که می توان بیان نمود که به صورت ایده آل، مدل مفهومی همان نقشه ذهنی است (Masstricht school of management, 2001).
ابزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است که انتظار می رود در حین اجرای پروژه، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام نماید و عواملی نیز از آنها کاسته و یا به آنها بیفزاید (Sautter & Leisen, 1999). همان طور که در بیان فلسفه استفاده از مدل مفهومی تحقیق هم بیان شده، شروع کار تحقیق با استفاده از این الگو مفهومی خواهد بود. اما در حین کار مطمئناً از مدل های (الگوهای مفهومی) دیگر نیز بهره گرفته خواهد شد. مدل مورد استفاده در نمودار شماره یک آمده است. (میرزایی، 1375)
به منظور آزمون قابلیت اجرایی بودن یک مدل، در حالت کلی می توان از سه متد استفاده کرد که عبارتند از:
1- اجرای مدل در دنیای واقعی (Koontz etal, 1980) (الوانی، 1380).
2- استفاده از روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان (Mulford & Klonglan, 1982).
3- استفاده از فنون ریاضی و شبیه سازی (Barjis etal, 2000).
بر این اساس، در تحقیق حاضر فنون ریاضی و شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفته است.

متغیرهای ورودی

متغیرهای خروجی

نمودار 1-1- مدل مفهومی)منبع اسمعیلی کاکرودی،1388)

ورودی ها شامل: کل دارایی و حقوق صاحبان سهام
خروجی ها شامل: نسبت جاری، سود خالص، EPS ، رشد فروش می باشند.

1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی
این تحقیق به ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوشش داده ها می پردازد.
1-8-2 قلمرو مکانی
قلمروی مکانی تحقیق حاضر، شامل 21 شرکت موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت میباشد.
1-8-3 قلمرو زمانی
با توجه به مقطعی بودن این تحقیق و هدف آن که ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت میباشد؛ اطلاعات مورد نیاز از عملکرد شرکت های تعاونی از طریق ترازنامه و صورت سود و زیان برای دو سال مالی 1390-1391 انتخاب گردیده است.
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات
• عملکرد:
عملکرد به چگونگی انجام وظایف و فعالیت ها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود (انوار رستمی، حسینی و آذر، 1384).
* ارزیابی عملکرد:
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که همه سازمان ها باید آن را انجام دهند، آنها ممکن است این کار را به صورت کاملاً سیستماتیک و یا خیلی سریع و خاص انجام دهند ولی به هر حال برای بهبود عملکرد باید به آن توجه کنند (Parker,


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *