نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول- قسمت 19

خانواده به عنوان عضوی از جامعه 0.74 کل پرسشنامه 0.81 نتایج جدول 3-1 نشان می دهد مقادیر بدست آمده برای متغیرهای تحقیق آلفای کرونباخ بزرگتر از معیار درنظر گرفته شده است، بنابر این ابزار پژوهش از پایایی لازم برخوردار است.3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده هادر تحلیل توصیفی، پژوهشگران، ادامه مطلب…