بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان- قسمت ۷

جدول شماره ۳ در بالا نشان می دهد که ضریب همبستگی ساده اسپیرمن نشان می دهد که تاثیر چندان معناداری بین تحصیلات افراد پاسخ دهنده و اثربخشی نشریات محلی بر روی نگرش فرهنگی آنها وجود ندارد. به این معنا که تاثیر نشریات بر نگرش فرهنگی مخاطبان بیشتر تحت عوامل دیگری قرار می ادامه مطلب…

تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳

هزینه های مالیات بر درآمد از مهمترین هزینه های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آنرا به عنوان هزینهای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا ادامه مطلب…

بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۱۱

وضع مقررات در ایالات متحده امریکا   در آمریکا هم قوانین فدرال و هم قوانین ایالتی(قانون جداگانه ی هر ایالت) بر حقوق علائم تجاری حاکم هستند. در ابتدا، قانون کامن لا ایالت، عمده ی مقررات مربوط به حقوق علامت تجاری را مقرر نمود. ولی در اواخر سال ۱۸۰۰، کنگره آمریکا ادامه مطلب…