مقاله رایگان درمورد میثاق بین المللی

افراد به شمار می رود تا افرادی که حقوق و آزادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته ، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشد . تأمین این حق انسانی در اسناد بین المللی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است :1) ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد دسترسی به اطلاعات

دهیم . هر چند بایستی چنین گفت که آنچه به عنوان محتوای حق مذکور آورده می شود مهمترین و شاخص ترین انواع حق بر محیط زیست سالم است ؛ این در حالی است که حق بر محیط زیست ممکن است انواع واقسام دیگری را نیز در بربگیرد که به جهت ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد فعالیت اجتماعی

می پردازیم حقوق شهروندی در عین حال یکی از مفاهیم مهم و مرتبط با حقوق عمومی بوده ؛ به گونه ای که تبیین ، تحلیل، ارزیابی و بررسی آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد . در این فصل سعی می گردد موضوعات مهم و مرتبط با حقوق شهروندی ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع کارکنان اداری

پرداخت کننده وجه اسناد تجاری به استناد ماده 271 قانون تجارت شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است. همچنین به استناد ماده 249 همان قانون، صادرکننده برات، محال علیه و ظهرنویسها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ظهرنویسها مدیون نیستند ولی به ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع دائن

مینماید. اثر عمل به قرارداد بیمه جبران خسارت فرد زیاندیده به طور کلی یا جزئی میباشد. علیالاصول بیمهگر با اذن عامل زیان پرداخت نمیکند چون او با عامل زیان بیگانه است و همچنین نمیتواند قصد تبرع نیز داشته باشد چرا که از این قصد نفعی نمیبرد. عدهای در بحث قائممقامی، ادامه مطلب…

منبع مقاله درباره آزادی قراردادها

، این شرط فاسد و مفسد عقد است. مقتضای اطلاق عقد، اثری است که ارتباطی با ماهیت و ذات عقد ندارد و می توان خلاف آن شرط کرد. مثلاً مقتضای اطلاق عقد بیع آن است که ثمن به صورت نقدی پرداخت گردد؛ یعنی اگر شرطی در رابطه با نحوه پرداخت ادامه مطلب…

نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیکحاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به شکل زیر تعریف کرده است: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده­ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می­باشد و شامل فعالیت­های گوناگونی از قبیل ادامه مطلب…