……………………….55
4-2-1) جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………56
4-2-2) سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………………56
4-2-3) نوع دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2-4) تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………..58
4-2-5) سابقه خدمت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………….59
4-3) آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………….61
4-3-2) وضعیت متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….61
4-3-3) بررسی مدل های اندازه گیری …………………………………………………………………………………………..62
4-3-3-1) تحلیل عامل تأئیدی ……………………………………………………………………………………………………..63
4-3-3-1-1) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول TQM ………………………………………………………………………….63
4-3-3-1-2) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم TQM …………………………………………………………………………66
4-3-3-1-3) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول یادگیری سازمانی …………………………………………………………….69
4-3-3-1-4) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم یادگیری سازمانی ……………………………………………………………72
4-3-3-1-5) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول نوآوری سازمانی ……………………………………………………………..73
4-3-3-1-6) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم نوآوری سازمانی …………………………………………………………….76
4-3-3) همبستگی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………77
4-3-4) آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………80
4-3-4-1) بررسی فرضیه های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………………………..82
4-4) جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………….87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-2) یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..90
5-2-1) نتایج حاصل از آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………….90
5-2-2) وضعیت دانشگاه های سبزوار …………………………………………………………………………………………….91
5-2-3) نتایج حاصل از تحلیل عامل تأئیدی و تحلیل همبستگی ………………………………………………………….92
5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………..93
5-3) بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..96
5-4) پیشنهاد های کاربردی …………………………………………………………………………………………………………..102
5-5) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………….105
5-6) محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..106
جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………..106
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………107
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………107
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………111
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..117
خروجی لیزرل …………………………………………………………………………………………………………………………….117
خروجی نرم افزار آماری SPSS ……………………………………………………………………………………………………123
پرسشنامه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….129

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 2-1. معیار های TQM …………………………………………………………………………………………………………19
جدول 3-1. سؤالات مربوط به هر متغیر ……………………………………………………………………………………………..47
جدول 3-2. ضرایب پایایی متغیرها و ابعاد پژوهش ……………………………………………………………………………….49
جول 4-1. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت …………………………………………………………………………56
جدول 4-2. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن …………………………………………………………………………….57
جدول 4-3. توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس نوع دانشگاه ………………………………………………………………….57
جدول 4-4. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات ……………………………………………………………58
جدول 4-5. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان سابقه خدمت ……………..
………………………………………..59
جدول 4-6. آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………61
جدول 4-7. نتایج آزمون میانگین یک جامعه ………………………………………………………………………………………62
جدول 4-8. علائم اختصاری به کار رفته در تحلیل عامل تأئیدی و مدل معادلات ساختاری ………………………….63
جدول 4-9. همبستگی بین TQM و یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………77
جدول 4-10. ماتریس همبستگی بین مؤلفه های TQM و نوآوری سازمانی ……………………………………………..78
جدول 4-11. ماتریس همبستگی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و انواع نوآوری سازمانی …………………………79
جدول 4-12. نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی یادگیری سازمانی از روی TQM …………………………82
جدول 4-13. نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی نوآوری سازمانی از روی یادگیری سازمانی …………….83
جدول 4-14. نتایج مربوط به آزمون آنوا یک طرفه ……………………………………………………………………………..84
جدول 4-15. مقایسه میانگین ها بر حسب نوع دانشگاه ………………………………………………………………………….85

فهرست اشکال و نمودار ها
عنوان صفحه

شکل 2-1. چرخه دمینگ ………………………………………………………………………………………………………………..22
شکل 2- 2. مدل فرایندی سیستم مدیریت کیفیت …………………………………………………………………………………23
شکل 2-3. یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای …………………………………………………………………………………27
شکل 2-4. ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………………………..28
شکل 2-5. مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………43
شکل 4-1. نیمرخ میانگین نمرات TQM در دانشگاه های سبزوار ………………………………………………………….85
شکل 4-2. نیمرخ میانگین نمرات یادگیری سازمانی در دانشگاه های سبزوار ……………………………………………..86
شکل 4-3. نیمرخ میانگین نمرات نوآوری سازمانی در دانشگاه سبزوار …………………………………………………….87
نمودار 4-1. توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ……………………………………………………………..56
نمودار 4-2. توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن …………………………………………………………………..57
نمودار 4-3. توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس نوع دانشگاه ……………………………………………………….58
نمودار 4-4. توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات ………………………………………………….59
نمودار 4-5. توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان سابقه خدمت ……………………………………………..60
نمودار 4-6. مدل اول اندازه گیری TQM در حالت استاندارد ……………………………………………………………….64
نمودار 4-7. اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری TQM ………………………………………………………………65
نمودار 4-8. مدل دوم اندازه گیری TQM در حالت استاندارد ………………………………………………………………67
نمودار 4-9. مدل دوم اندازه گیری TQM در حالت معناداری ………………………………………………………………68
نمودار 4-10. مدل اول اندازه گیری یادگیری سازمانی در حالت استاندارد ………………………………………………..69
نمودار 4-11. مدل اول اصلاحی اندازه گیری یادگیری سازمانی در حالت استاندارد …………………………………..70
نمودار 4-12. اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری یادگیری سازمانی ……………………………………………….71
نمودار 4-13. مدل دوم اندازه گیری یادگیری سازمانی در حالت استاندارد ……………………………………………….72
نمودار 4-14. مدل دوم اندازه گیری یادگیری سازمانی در حالت معناداری ……………………………………………….72
نمودار 4-15. مدل اول اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت استاندارد …………………………………………………74
نمودار 4-16. مدل اول اصلاحی اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت استاندارد……………………………………..75
نمودار 4-17. اعداد معناداری مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی …………………………………………………………..75
نمودار 4-18. مدل دوم اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت استاندارد ………………………………………………..76
نمودار 4-19. مدل دوم اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت معناداری ………………………………………………..76
نمودار 4-20. مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *