منابع و ماخذ تحقیق تجزیه واریانس

مقطر(B)
43/11c
b45/28
292/1a
335/3a
622/1ab
02/23c
91/25c
18/24c
77/19d
537/0a
034/1a
175/1a
04/4c
آب دیونیزه(C)
70/11c
08/32a
345/1a
927/2b
567/1bc
61/24b
99/27b
30/27b
79/21c
450/0a
217/1a
205/1a
75/6a
آب شهری(E)
16/12b
91/29ab
136/1b
670/2b
484/1c
56/30a
39/32a
10/32a
90/27a
537/0a
830/0a
125/1a
28/6b
گل داودی(D)
37/14a
08/31b
001/2a
30/3a
394/1c
12/37a
39/40a
19/40a
82/33a
630/0b
403/1a
647/1a
87/5a
گل ژربرا(G)
50/10c
06/23c
486/1b
66/2b
807/1a
39/21b
84/23b
08/23b
80/18b
170/0c
324/0b
442/0c
34/3b
گل رز(R)
25/11b
88/34a
229/0c
17/2c
572/1b
96/18c
48/21c
03/20c
86/16c
809/0a
327/1a
405/1b
09/6a
A×D
80/14a
85/29bc
036/2ab
81/1fg
623/1cd
06/35bc
28/39b
86/38b
24/33b
976/0a
706/1ab
960/1a
12/3e
A×G
00/11d
96/21e
303/1d
29/2def
990/1a
74/22e
35/25de
60/25de
45/20e
120/0e
216/0e
323/0f
12/3e
A×R
80/12c
95/32b
206/0f
68/1g
460/1de
51/17gh
34/19g
98/17g
84/15fg
766/0ab
050/1cd
176/1c
e75/3
B×D
20/13c
45/23de
893/1bc
05/5a
163/1f
07/34c
34/36c
57/35c
02/29c
430/0cd
200/1bcd
340/1c
39/3e
B×G
00/10e
24/23de
770/1c
37/2de
913/1ab
10/19fg
63/21fg
94/20f
73/16fg
180/0de
340/0e
406/0ef
75/3e
B×R
10/11d
67/38a
213/0f
58/2d
790/1bc
89/15h
77/19g
04/16g
58/13h
003/1a
563/1abc
80/1a
00/5d
C×D
00/14b
40/38a
870/1bc
14/4b
376/1e
37/36b
40/41b
58/42b
23/32b
193/0de
373/1abc
443/1bc
50/7b
C×G
00/10e
49/19e
860/1
59/2d
786/1bc
06/20f
83/22ef
15/21f
79/17f
193/0de
346/0e
323/0f
e39/3
C×R
10/11d
35/38a
306/0f
04/2efg
540/1de
39/17gh
74/19g
17/18g
34/15gh
963/0a
933/1a
850/1a
a37/9
E×D
50/15a
63/32bc
206/2a
22/2def
413/1e
98/42a
55/44a
76/43a
79/40a
920/0a
333/1bcd
846/1a
47/9a
E×G
00/11d
57/27cd
013/1e
39/3c
540/1de
65/23de
57/25de
62/24e
25/20e
190/0de
393/0e
716/0de
13/3 e
E×R
00/10e
54/29bc
190/0f
39/2de
500/1de
06/25d
05/27d
93/27d
67/22d
503/0bc
763/0de
813/0d
c25/6
در هر ستون حروف مشترک عدم وجود تفاوت معنی‌دار را نشان می‌دهد.
جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز
منبع تغییرات
درجه آزادی
مالون‌دی‌آلدئید (MDA)
پراکسیداز (POD)
تیمارها
6
*9/2423
**46550
خطا
14
9/19
23/691
ضریب تغییرات (%)

73/10
33/24
*و ** به ترتیب معنی‌داری در سطح 5 و 1 درصد را نشان می‌دهد.
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز
تیمارها
مالون‌دی‌آلدئید (MDA)
(nmol g-1 F.W.)
پراکسیداز (POD)
(nmol g-1 F.W.)
AD
f28/11
233b
AG
a01/70
f1/9
AR
c62/63
e5/10
BD
e57/14
166c
BG
b33/67
e5/10
BR
d23/55
23d
ED
g07/9
303a
در هر ستون حروف مشترک عدم وجود تفاوت معنی‌دار را نشان می‌دهد.
AD : آب مغناطیسی×گل داودی
AG: آب مغناطیسی×گل ژربرا
AR: آب مغناطیسی×گل رز
BD:آب مقطر×گل داودی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درموردمدل سازی، دینامیکی، ایستگاه های مترو

Related articles

منبع پایان نامه ارشد درمورد 225، 576، 529

تحلیل مولفه های اصلی (pc) و روش محور های اصلی (PAF) استفاده گردید و معلوم شد که پرسشنامه مذکور در بیشتر سوالات با دو عامل همبستگی خوبی دارند . روش اجرای تحقیق : برای اجرای این تحقیق ما از دو پرسشنامه استاندارد استفاده کرده ایم در موعد مقرر به محل کار آزمودنی ها مراجعه کردیم […]

Learn More

منابع مقاله درمورد تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار، آستان قدس رضوی

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری …………….52 3-1-24- قرآن شماره 24………………………………………………………………………………………………………………53 3-1-25- قرآن شماره 25………………………………………………………………………………………………………………54 3-1-26- قرآن شماره 26………………………………………………………………………………………………………………55 3-1-27- قرآن شماره 27……………………………………………………………………………………………………………..55 3-1-28- قرآن شماره 28……………………………………………………………………………………………………………..57 3-1-29- قرآن شماره 29………………………………………………………………………………………………………………57 3-1-30- قرآن شماره 30………………………………………………………………………………………………………………58 3-1-31- قرآن شماره 31……………………………………………………………………………………………………………….58 3-2- معرفی نسخ غیر قرآنی دوره تیموری………………………………………………………………………………59 3-2-1- دیوان خواجوی‌کرمانی (799 ه. ق) ……………………………………………………………………………………..59 3-2-2- دیوان اسکندرسلطان (813 […]

Learn More

منابع مقاله درمورد مکتب هرات، تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار

سرلوح بی نهایت ظریف، حاوی امضای کوچکی است که به زحمت دیده می‌شود و عضدالمذهب خوانده می‌شود، این امضا درون نوار آبی رنگی است که مستطیل داخلی سرلوح را در برمی‌گیرد. (تصویر3-37) (ریشار، 1383). 3-2-11- اصول ابن‌اسیرجامی (839 ه. ق) این نسخه خطی، دارای تاریخ کتابت 839 هجری قمری متعلق به مکتب هرات می‌باشد. همانطور […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید